RUS
ARM
 • Տարածաշրջան
  • Բոլոր տարածաշրջանները
  • Հայաստան
  • Ադրբեջան
  • Վրաստան
  • Թուրքիա
  • Իրան
  • Ղարաբաղ
  • Աբխազիա
  • Օսիա
  • Աշխարհում
 • Նորություններ
  • Բոլոր բաժինները
  • Քաղաքականություն
  • Տնտեսություն
  • Հասարակություն
  • Պատահարներ
  • Մշակույթ
  • Մշակույթ
  • Վերլուծություններ Մեկնաբանություններ
  • Հարցազրույց
  • Մամուլում
  • Նախագահի ընտրություններ Հայաստանում
  • Բլոգերում
  • Օրվա մեկնաբանություն
 • Գործակալության մասին
Օտար խաղեր ԴԱՀԿ ծառայության դեմ
Armenia Today [ 09.04.2009 | 20:18 ] Տնտեսություն , Հայաստան

ì»ñçÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ áñáß áõÅ»ñ ç³Ýù áõ »é³Ý¹ ã»Ý ËݳÛáõÙ ¸³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³ñϳ¹Çñ ϳï³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ í³ñϳµ»Ï»Éáõ ѳٳñ:Այս մասին հայտարարել է  ÐÐ ²Ü ¸²ÐΠͳé³ÛáõÃÛáõÝ  մամլո խոսնակ èáõµ»Ý ¶ñ¹½»ÉÛ³Ýը։

 

²Û¹ ·áñÍáõÙ ³ÏïÇíáñ»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý áñáß ³ÝÓÇÝù, áñáÝóÇó ¿ Ý³»õ §´çÝǦ-Ç ÷³ëï³µ³Ý ²ñ³ ¼áÑñ³µÛ³ÝÁ: ì»ñçÇÝë ûñ»ÝùÝ»ñÇ ³Ýѻûà ٻÏݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÷áñÓ»ñ ¿ ³ÝáõÙ Ñ»ÕÇݳϳ½ñÏ»É Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, ˳ճÉÇù ¹³éݳÉáí ÇÝã-ÇÝã Ù³ñ¹Ï³Ýó Ó»éùáõÙ:

¼ñå³ñï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ß³ñùÁ ûñ»ñë ݳ ݳ˳ӻéÝ»É ¿ ѳÛñ»Ý³Ï³Ý Éñ³ïí³Ï³Ý ϳÛù ¿ç»ñÇó Ù»ÏáõÙ: Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ²ñ³ ¼áÑñ³µÛ³ÝÇ, áñÁ Å³Ù³Ý³Ï ãÇ ·ïÝáõÙ µ³óÇ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ï»ùëï»ñÁ ûñûÉáõó ݳ»õ Ëáñ³Ý³É ¹ñ³Ýó ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ¸²ÐΠͳé³ÛáõÃÛáõÝáõÙ ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ»õ ѳÝù³ÛÇÝ áÉáñïÁ ϳñ·³íáñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ: ö³ëï³µ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÑÇß³ï³Ïí³Í §ÎáÝó»ëdzÛÇ Ù³ëÇݦ ûñ»ÝùÇ 66 Ñá¹í³ÍÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿, áñ §Ñ³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ã»Ý ϳñáÕ ÷á˳Ýóí»É ϳ٠·ñ³í³¹ñí»É ³é³Ýó Édz½áñ Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ۳ݦ: гñÏ »Ýù ѳٳñáõÙ ï»Õ»Ï³óÝ»É, áñ ÉáïÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³Ýñ³Ù³ëÁ Ãí³ñÏí³Í »Ý »Õ»É ³ÛÝ µáÉáñ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ , áñáÝù ÷á˳ÝóíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ·Ýáñ¹ÇÝ: ºí »Ã» ÷³ëï³µ³ÝÁ Ýϳï»ñ, ³å³ Ïï»ëÝ»ñ, áñ §Ñ³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù¦ ѳëϳóáÕáõÃÛáõÝÁ ³×áõñ¹Ç ³é³ñϳ ã¿ñ ѳݹÇë³ÝáõÙ: ²Û¹ Çñ³íáõÝùÇó û·ïí»Éáõ ѳٳñ ·Ýáñ¹Á ÇÝùÁ å»ïù ¿ ¹ÇÙ»ñ Édz½áñ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇÝ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ¸²ÐΠͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ:

ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ³×áõñ¹Ç ÁÝóóùáõÙ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏ ³é³ç³Ý³ÉáõÝ: ä³ñï³å³ÝÇ ·áõÛùÇ íñ³ µéݳ·³ÝÓáõÙ ï³ñ³Í»ÉÇë ¸²ÐΠͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ §¸³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³ñϳ¹Çñ ϳï³ñÙ³Ý Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»Ýùáí, áñÇ 43 Ñá¹í³ÍÇ 2 Ù³ëÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿` §å³ñï³å³ÝÇ ·áõÛùÇ íñ³ µéݳ·³ÝÓáõÙÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ³ÛÝ ã³÷áí, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ϳï³ñáÕ³Ï³Ý Ã»ñÃÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³é۳ɪ ϳï³ñÙ³Ý Í³Ëu»ñÁ¦: êñ³Ý ѳϳëáõÙ ¿ §êݳÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ûñ»ÝùÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ, áñÁ ݳ˳ï»ëáõÙ ¿ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙÁ µéݳ·³ÝÓÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇݦ ûñ»ÝùÇ 24 Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, §ÙÇ»õÝáõÛÝ Ù³ñÙÝÇ ÁݹáõݳÍ, ѳí³ë³ñ Çñ³í³Ï³Ý áõÅ áõÝ»óáÕ ³Ïï»ñÇ ÙÇç»õ ѳϳëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ·áñÍáõÙ »Ý ³í»ÉÇ í³Õ áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïÇ ÝáñÙ»ñÁ: ¸²ÐÎ-Ç Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÝ ÁݹÑáõÝí»É ¿ 1998 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ³ÛÝ ÇÝã §êݳÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ûñ»ÝùÁ` 2006-ÇÝ:

²ñ³ ¼áÑñ³µÛ³ÝÇ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ݳ ͳÝáà 㿠ݳ»õ ¸²ÐΠͳé³ÛáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó µ³½ÙÇóë Ññ³å³ñ³Ïí³Í ÉáïÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³éáõóí³ÍùÇÝ: гϳé³Ï ¹»åùáõ٠ݳ ã¿ñ ѳÛï³ñ³ñÇ, û §ÉáïÇ Ï³½ÙáõÙ ÁÝ·ñÏí³Í ã»Ý »Õ»É ·áñͳñ³Ý ѳëÝáÕ çñÇ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ, ß³ï ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ¦: ¸ñ³Ýù ÁÝ·ñÏí³Í »Ý »Õ»É ÉáïáõÙ:

ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ Éñ³·ñáÕÇ ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ³Ý³ÝáõÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇÝ, áñáÝù ǵñ û íÏ³Û»É »Ý è.гÛñ³å»ïÛ³ÝÇ »õ ¸²ÐÎ²Ì Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëñÙ³Ý Ù³ëÇÝ: γñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ³Ûë ³Ý³ÝáõÝ §³ÕµÛáõñǦ Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙÁ ½áõï Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý Ñݳñù ¿: ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ·áõÙ³ñÁ ͳé³ÛáõÃÛáõÝáõÙ å³Ñ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ¹ñ³Ýù ³éϳ »Ý: ÆëÏ ·áõÙ³ñÁ ¹»é»õë å³ÑíáõÙ ¿ñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ å³Ûٳݳ·ÇñÁ í³í»ñ ¿ ѳٳñíáõÙ ·Ýáñ¹Ç ÏáÕÙÇó ·áõÛùÇ ÷³ëï³óÇ ïÇñ³å»ïÙ³Ý å³ÑÇó: ¶áõÛùÇ ÷á˳ÝóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ ¹»é ³í³ñïí³Í ã¿ñ:  

γëϳÍÇ ï³Ï ¹Ý»Éáí ²ñ³ ¼áÑñ³µÛ³ÝÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ¸²ÐΠͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñáñ¹áñáõÙ ¿ Ýñ³Ý ãÝ»ñù³ßí»É Çñ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ Ýí³ëï³óÝáÕ ûï³ñ ˳ջñÇ Ù»ç:

ÐÐ ²Ü ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³ñϳ¹Çñ ϳï³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ³ÝËïÇñ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ûñ»Ýùáí Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ, óáõó³µ»ñ»Éáí ëϽµáõÝù³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙ µáÉáñ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ, ãï³ñµ»ñ³Ï»Éáí ϳï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñÁ Áëï Çñ»Ýó ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Í³í³ÉÝ»ñÇ Ï³Ù Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ áí ÉÇÝ»Éáõ:

 

Կապված նյութեր Print Send
Այս թեմայով նյութ չկա

Loading ...

© 2007-2009 ԼԳ ARMENIAToday
Նյութը ամբողջական կամ մասնակի օգտագործելիս ARMENIA Today վրա հղումը (ինտերնետում ՝ ակտիվ հղումը) պարտադիր է, եթե անգամ մենք հղում ենք կատարում այլ աղբյուրների վրա:
ARMENIA Today տեսակետը կարող է չհամընկնել առանձին նյութերի հեղինակների կարծիքի հետ:
Գովազդների բովանդակության համարARMENIA Today պատասխանատվություն չի կրում:
Rambler's Top100